2017. nov 29.

Nyereményjáték szabályzat

írta: Ediholmi
Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az „ediholmi” elnevezésű kisvállalkozás- tulajdonos: Kis László Zoltán 5540, Szarvas Széchenyi u. 9. (a továbbiakban: Szervező) hivatalos facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek
  A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, komment alapú játék esetén Facebook-regisztrációval rendelkező, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
  A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  -  a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §);
  -  egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az „ediholmi” nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak

 1. A játék leírása
  A játékba a Játékos komment alapú Játék esetén: az „ediholmi” Facebook-oldalának „lájkolójaként” kerülhet be, a felhívásban szereplő, tudás alapú kérdés megválaszolásával: a felhívásban szereplő email címen, vagy a nyereményjáték bejegyzése alá, kommentben megadott megfejtéssel. A beküldés módját minden esetben az adott Játék leírása határozza meg.
  A megfejtést elküldő („Játékos”), a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Nyereményjáték Szabályzatot.
  A komment alapú Játék esetén a Játék az „ediholmi” Facebook-oldalán bejegyzésként jelenik meg, legkésőbb a Játék (illetve az adott forduló) kezdő időpontján.
  A Szervező nyilvános üzenetei (posztok) komment alapú Játék esetén tartalmazni fogják a 

megválaszolásra váró kérdéseket, valamint a linket a Játék Szabályzatához.

Amennyiben a Játékos Facebookon használt felhasználóneve eltér a valódi nevétől, úgy emailes beküldés esetén ezt a jelentkezéskor kérjük feltüntetni pontos beazonosíthatóság céljából; komment alapú Játék esetén pedig a nyertessel, a Szervező által kezdeményezett adategyeztetés során kérjük utólag megadni.

Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

Jelen akcióban való részvételével a Játékon résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az „ediholmi”. (Szervező) a megadott személyes adatait a nyeremények sorsolása és kézbesítése céljából kezelje. A Szervező a nyertesekkel az eredményt emailben, vagy Facebook komment alapú Játék esetén a helyes megfejtést tartalmazó kommentre adott válaszával vagy privát üzenetben értesítjük.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 1. Jelentkezés a Játékra
  A Játékra jelentkezni
  – valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással, vagy a Játéknál meghatározott egyéb pályázati feltétel teljesítésével, anyag beküldésével, valamint
  – az adott Játéknál kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek
  – az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadásával, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos meglétével.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása – melyeket már emailes beküldés esetén a Játékra történő jelentkezéskor, komment alapú Játék esetén pedig az utólagos egyeztetés folyamán szükséges megadni. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervező megkeresésére, a megadott csatornán.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játékos a felhívásban feltett kérdésre adott válasszal a jelen Szabályzatot elfogadja, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 1. Nyeremény
  A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.
  A nyeremények másra át nem ruházhatók.
  A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.
  A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
  A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
 2. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése
  A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik lájkolják az „ediholmi” Facebook-oldalát, helyesen válaszolnak a Játék során megadott tudásalapú kérdésre kommentben.

A sorsolás helyszíne: 5540, Szarvas Széchenyi u. 9.. A sorsolás eredményéről minden esetben bizonyító erejű fénykép készül.

A sorsolás gépi úton történik, a következő program segítségével: http://socialwinner.besocial.hu/ A játékot a Facebook nem támogatja, tehát minden felelősség alól mentesül.
A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül üzenetben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos, a megfejtést tartalmazó posztbejegyzésre adott válasszal, vagy a Játékos privát üzenet elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervező megkeresésére, a megadott csatornán.

 1. Nyeremény kézbesítése
  A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
  A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a csomagot.
  A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
  Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés
  A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik az „ediholmi” nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-131044/2017.), és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
•    a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám)– a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
•    a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
• a nyertes Pályázó(k) nevét és települését kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
•    a nyertes Játékos(ok) adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Szervező(adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-131044/2017.) az Adatkezelési Tájékoztató III.1. i) pontjában meghatározott célból kezelje a hírlevelezési adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében hírlevélben elküldött ajánlatokkal megkeresse a Játékos(oka)t;
•    valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) részére átadja.

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: kisneszalai@gmail.com ) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

 1. Felelősségkizárás
  A pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
A pályázatok hiányosságáért (jelentkezéskor megadott név-, címelírás, kevesebb válasz, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Facebook.com weboldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak. Az "ediholmi" oldalon kiírásra kerülő játékokat a Facebook nem támogatta, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli. A Facebook a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 1. Egyéb
  A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, illetve kiegészítésére.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az kisneszalai@gmail.com  e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Kelt: Szarvas, 2017. november 29.

 

Szólj hozzá